ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 березня 2003 р. № 306

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД -

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»,

«ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД -

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

Загальна частина


1.     Навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» (далі — на­вчально-виховний комплекс) — це навчальний заклад, що забезпе­чує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

2.  Діяльність навчально-виховного комплексу проводиться відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), Законів Украї­ни «Про освіту» (1060-12), «Про загальну середню освіту» (651-14), «Про дошкільну освіту» (2628-14), інших нормативно-правових ак­тів, цього Положення та власного статуту.

3. Основними завданнями навчально-виховного комплексу є:

              -  створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкіль­ного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного  і психічного здоров'я;

              -  формування основних норм загальнолюдської моралі;

              -  створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти. Розвитку їх творчих здібностей і нахилів

4. Навчальїю-виховний комплекс є юридичною особою,  має

самостійний баланс, печатку, штамп, рахунки в установах банків.

 

 

Створення,  комплектування  та  організація    діяльності  навчально-виховного  комплексу

 

5.Навчально-виховний комплекс створюється за рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів — дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільноі освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років  відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загально- освітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня, пришкільний інтернат для учнів, які проживают у віддалених районах, тощо.

Навчально-виховний комплекс може мати спеціалізацію (художньо-естетичну, вивчення іноземних мов, спортивно-оздоровчу тощо).

Для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового роз-

витку, тривалого лікування та реабілітації, можуть створюватися навчально-виховні комплекси спеціального та санаторного типу.     

7.      Навчально-виховний комплекс може входити до складу  об'єднання (комплексу) з іншими навчальними закладами.

8.  Кількість дошкільних груп, класів,  груп продовжене дня  навчально-виховному комплексі встановлюється засновником, (власником) на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених  МОН за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм. |

9.        Приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного

комплексу комунальної форми власності здійснюється на безкон-

курсній основі (крім спеціалізованих), як правило, відповідно до те-

риторії обслуговування.

До першого класу шкільного підрозділу переводяться діти, як правило, із шести років.

10.    Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положенням про загальноосвітній та дошкільний навчальний заклад.

11.      Медичне обслуговування та організація харчування дітей

дошкільного віку, учнів у навчально-виховному комплексі здійсню­

ється відповідно до законодавства.

12.Режим роботи навчально-виховного комплексу (його

підрозділів), встановлюються засновником (власником) відповідно

до законодавства про освіту.

13.      Навчально-виховний комплекс провадить свою діяльність

відповідно до плану роботи, який складається на поточний навчаль-

ний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу.

14.      Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі на-

вчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвит­

ку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими

МОН, у шкільному — регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів для загаль­

ноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН. Організація навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі

здійснюється відповідно до положень про дошкільний, загальноос-

вітній навчальні заклади та інших нормативних документів МОН.

 

Управління навчально-виховним комплексом

 

15.      Керівництво навчально-виховним комплексом здійснює

його директор.

Директор та заступник (заступники) директора навчально-виховного комплексу призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Заступник директора, який відповідає за діяльність дошкільного підрозділу, повинен мати відповідну вищу педагогічну освіту.

16.      Для вирішення основних питань діяльності навчально-ви-

ховного комплексу створюється колегіальний орган управління —

педагогічна рада та органи громадського самоврядування, повно-

важення яких визначаються положеннями про загальноосвітній

і дошкільний навчальні заклади та статутом навчально-виховного комплексу. Відповідно до статуту можуть створюватися піклувальнарада, батьківський комітет тощо, положення про які розробляє і затверджує МОН.

17.Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі є діти дошкільного віку, учні, керівники, педагогічні, медичні та інші працівники й спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки, визначаються законодавством про освіту, працю, статутом навчально-виховного комплексу.

18.      Права, обов'язки, атестація, соціальні гарантії педагогіч-

них працівників навчально-виховного комплексу визначають

Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про загальну середню

освіту» (651-14), «Про дошкільну освіту» (2628-14), іншими норма-

тивно-правовими актами.

Трудові відносини (призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників), педагогічне навантаження, інші види педагогічної діяльності визначаються законодавством про працю, освіту та іншими нормативно-правовими актами.

 

 

Матеріально-технічна база тафінансово-господарська діяльність

 

19.      Фінансово-господарська діяльність навчально-виховно

комплексу провадиться відповідно до законодавчих та інших нор-

мативно-правових актів.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази   навчально-виховного комплексу фінансуються за рахунок коштів його засновника (власника).

20.Підрозділи навчально-виховного комплексу розміщуюся в окремих будівлях (початкові класи можуть бути в одній будівліз дошкільними групами), які повинні відповідати будівельним санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечувати належні умови для різних видів діяльності дітей дошкільного віку та учнів а також відповідати вимогам Типових переліків обов'язкового обладнання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

        21. Штатні розписи навчально-виховного комплексу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.
Download
наказ про про затвердження Примірного ст
Microsoft Word документ [139.0 KB]
Скачать

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 1/9-419 від 27.10.99
м.Київ
Міністру освіти Автономної Республіки
Крим, начальникам управлінь освіти
обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій,
ректорам (директорам) обласних
інститутів післядипломної освіти
педагогічних працівників

Про тривалість уроків у початкових класах

Міністерство освіти України роз'яснює, що відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" (п.5, ст.16) з 1 вересня 1999/2000 навчального року тривалість уроків у 4-річній початковій школі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих - 40 хвилин. У 3-річній початковій школі всі уроки тривають по 40 хвилин у кожному класі.

З метою створення сприятливих умов для організації відпочинку молодших школярів та збереження діючої норми педагогічного навантаження вчителів (Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102, п.64) відповідно збільшується тривалість перерв між уроками. У цьому випадку додатковий облік і компенсація навчального часу не проводяться.

Законом України "Про загальну середню освіту" (ст.16, п.5) передбачено, що зміна встановленої тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та органами державної санітарно-епідеміологічної служби. При цьому у початкових класах вона не повинна перевищувати норм, встановлених цим Законом.
Для збереження сумарного навантаження в астрономічних годинах учнів (навчального) та вчителів (педагогічного) при зменшенні тривалості уроків допускається збільшення кількості занять (наприклад, замість 3 уроків по 40 хв. можна проводити 4 - по 30 хв.) або навчальних днів. Збільшення кількості уроків у зв'язку із скороченням їх тривалості не повинно призводити до зміни педагогічного навантаження вчителів, установленого під час тарифікації.

Зменшення тривалості уроків без збереження сумарного навчального навантаження учнів обов'язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять і консультацій. Облік таких занять ведеться в класному журналі на спеціальній сторінці, де фіксується дата, тривалість, тема додаткового заняття або консультації, ставиться підпис учителя.

Заступник Міністра О.Я.Савченко
Надруковано: "Інформаційний збірник Міністерства освіти України",
N 23, грудень, 1999 р.

Download
Правил використання комп.програм.doc
Microsoft Word документ [67.0 KB]
Скачать